क्र.स. नाम पद सेवा मोबाइल नं. इमेल फोटो
1 परशुराम अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कृषि 9856030649 parashuramadhikari@gmail.com
2 प्रमोद गैह्रे बागवानी विकास अधिकृत कृषि 9856040649 gairhepramod@gmail.com
3 वासु पौडेल बाली संरक्षण अधिकृत (अधिकृत सातौ) कृषि 9849652897 paudel.basu24@gmail.com
4 शिवराम ढकाल लेखा अधिकृत (अधिकृत छैठौं) प्रशासन 9846323062
5 समिक्षा गौतम प्राविधिक सहायक(माटो समुह) कृषि
6 सुमिता महतो प्राविधिक सहायक कृषि 9867163197