Total प्रकाशन - 42
ब्रोसर 2.2 MB
रैथाने बाली सम्बन्धी पुस्तक 2.81 MB
प्राङ्गारीक खेती सम्बन्धी पुस्तक 2.61 MB
प्रमुख बालीहरुको लाभलागत बिश्लेषण 4.56 MB
कृषि ज्ञान केन्द्र, गोरखाको अनुदानग्राहीहरुको विवरण 905.5 KB
साना सिँचाई कार्यविधि 646.98 KB
साना व्यावसायीक कृषि फर्म स्थापना 186.89 KB
बाँझो जग्गामा व्यवसायिक खेति प्रवर्धन कार्यक्रम 745.23 KB
क्लष्टरमा रैथानेबाली उत्पादन मापदण्ड 531.87 KB
आलु खेती प्रवर्धन कार्यक्रम 513.87 KB
स्थानीय तहमा कृषि उपज बिक्रि केन्द्र, स्थापना 453.82 KB
क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन 813.44 KB
Central Program 33.85 MB
एकिकृत कार्यबिधि-२०७७ 1.34 MB
रसायनिक मल निर्देशिका, २०७७ 2.91 MB
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यन्वयन म्यानुअल 1.35 MB
कृषि यन्त्रिकरणमा सहयोग कार्यक्रम 735.32 KB
घरघरमा प्राङ्गारीक मल उत्पादन कार्यक्रम 870.38 KB
मकै भट्टमास र चैते धान प्रवर्धन कार्यक्रम 558.88 KB
कृषि बिमा कार्यक्रम 322.42 KB