Total प्रकाशन - 47
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यन्वयन म्यानुअल 1.35 MB
कृषि यन्त्रिकरणमा सहयोग कार्यक्रम 735.32 KB
घरघरमा प्राङ्गारीक मल उत्पादन कार्यक्रम 870.38 KB
मकै भट्टमास र चैते धान प्रवर्धन कार्यक्रम 558.88 KB
कृषि बिमा कार्यक्रम 322.42 KB
ग्रामीण क्षेत्रमा करेसाबारी तथा घरबगैचा कार्यक्रम 736 KB
फलफूल, तरकारी तथा नगदेबाली विरुवा नर्सरीश्रोतकेन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ 646.95 KB
व्यवसायिक फलफूल खेती गर्न ईच्छुक कृषकहरुलाई अनुदानमा फलफूल विरुवा र आवश्यक कृषि सामग्री वितरण कार्यक्रम सन्चालन मापदण्ड २०७७ 490.09 KB
कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाको परिचय 776.69 KB
कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाको परिचय 776.69 KB
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०७९ 3.2 MB
कोभिड १९ का कारण विदेशबाट फर्किएका तथा बेरोजगार युवाहरुका लागि लागत साझेदारीमा व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम फारम 930.7 KB
राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारको फारम 4.33 MB
रैथाने बाली प्रवर्द्धन तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ 5.34 MB
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रममा अनुदानका लागि आवेदन फाराम (नमूना) 99.5 KB
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७ 5.05 MB
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यन्वयन म्यानुअल 6.57 MB
रास्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रमको लागि कृषकहरुले भर्ने आवेदन फारम 27.04 KB
रास्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ (दोश्रो संसोधन २०७५) 205.21 KB
उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती (doubling productivity poly house/ net house) कार्यक्रमको लागि आवेदन फारमको ढाँचा 23.74 KB